Вработени

Директор

Славица Котеска– одделенски наставник

Стручна служба

Томче Алексоски – педагог
Сања Ристеска – Наковска – психолог
Одделенски наставници
Милнеа Танеска
Виоелта Петковска 
Весна Карадакоска 
Елена Димоска
Билјана Каланоска
Светлана Жилеска
Весна Речкоска Николова
Анкица Цуцулоска
Магдалена Чалоска
Елена Китеска
Соња Милеска
Елизабета Наумовска
Мени Алексиеска
Бијана Тодева – Стојаноска
 

Предметни наставници

Фила Вероска – Стојкоска – наставник по македонски јазик
Наташа Неданоска – наставник по македонски јазик
Благица Мутлакоска – наставник по македонски јазик
Силвана Крстеска – наставник по математика
Елизабета Великоска – наставник по математика  
Виолета Коцарева – наставник по математика и физика
Јулија Крстева – наставник по техничко образование и информатика
Лидија Јевтовиќ – наставник по англиски јазик
Александра Рошкоска – наставник по англиски јазик
Љупка Попоска – наставник по англиски јазик
Милка Кевереска – Шапкароска – наставник по англиски јазик
Сања Николоска – наставник по германски јазик
Ленче Грунческа – наставник по биологија
Татјана Лошкоска – наставник по биологија и природни науки
Бобан Блажески – наставник по историја
Јованка Анѓелкоска – наставник  граѓанско образование
Билјана Сиљаноска – наставник по географија
Игор Стефаноски – наставник по музичко образование
Богоја Мојсоски – наставник по ликовно образование
Зоран Русески – наставник по физичко и здравствено образование
Наумче Јанкулоски – наставник по физичко и здравствено образование
Христијан Јованоски – наставник по физичко и здравствено образование
 
 
Административни службеници

Маја Тасескасекретар

Марија Раткушиновска Бибмилоски – сметководител

Помошно-технички лица

Наумче Петрески – економ
Раде Николоски – хигиеничар
Зорица Илиеска – хигиеничар
Јорданка Стојаноска   – хигиеничар
Даниела Матеска – хигиеничар
Славица Анѓелоска – хигиеничар
Танче Илиоски – хигиеничар
 
 
с