ОГЛАС ЗА УПИС ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2024/25 ГОДИНА

ОГЛАС ЗА УПИС ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2024/25  ГОДИНА 

 1. Уписите на ученици во прво одделение ќе се вршат во период од 07.05.2024 заклучно со 31.05.2024 година.
 2. Законски обврзници за запишување во прво одделение, се деца родени од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 3. По исклучок од точка 2 на овој оглас во прво одделение може да се запише дете кое ќе наполни 6 години старост најдоцна до 31.01.2025 година, но по претходно барање од родителот/ старателот и добиено мислење од стручната служба во училиштето.
 4. Потребни документи за упис во прво одделение:
 • Пополнета пријава за упис во училиштето
 • Извод од матична книга на родени /оригинал или копија
 • Медицинска потврда за примени задолжителни вакцини издадена од надлежна установа
 • Потврда за  извршен стоматолошки преглед издадена од надлежна установаЈ.З.У. Здраствен дом-Охрид (закажување на 078/ 38 45 57)
 • Медицинска потврда за извршен офталмолошки преглед издадени од надлежна здравствена установа.
 1. Документите  заедно со пријавата се доставуваат во училиштето во период од 07.05.2024 до 31.05.2024 секој работен ден од 8 до 16 часот или по електронски пат преку апликација gov.mk
 2. За  запишување на дете со попреченост во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави и Мислење/функционален профил од комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ.
 3. Образецот на пријава е приложен во долнито десен дел, исто така може да се добие од училиштето во печатена форма или електронски по барање од родителот на е маил адреса ou-kochoracin-ohrid@schools.mk.

 

  ОГЛАС                                       ПРИЈАВА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *