Соработка со Црвен Крст

Врсничка едукација од страна на младите волонтери на Црвен Крст на две теми  „ХИВ/СИДА и сексуално преносливи инфекции“ и “Превенција од болести на зависности“.

Предавањата се реализираа со цел :

  • едуцирање и позитивно влијание врз младите;
  • заштита на здравјето;
  • подобрување на квалитетот на животот;
  • развој на одговорност и самосвест;
  • создавање на култура на здравје и безбедност.

За време на предавањатао опфатено беше општо запознавање со поимите, како и начини на превенција од зараза, рушење на митови за ХИВ/СИДА и практичен приказ за правилно користење на презерватив. Запознавање со симптомите, последиците и начините на превенција на болести од зависности (цигари, дрога и алкохол);

Темите предизвика голем интерес кај учениците со што се разви дискусија.

Eдукацијата за преносливи болести и превенцијата од зависности се важни инвестиции за младите, нивното здравје и заедниците во кои живеат.

Предавања се реалзираа во првото и второто полугодие и учествуваа ученици од деветто одделение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *